Podmínky užití serveru country.funsite.cz:


Tento dokument upravuje podmínky používání služeb serveru country.funsite.cz (dále jen "služby") a stanovuje práva a povinnosti jak provozovatele služby country.funsite.cz, tak osob využívajících jakýmkoliv způsobem služby country.funsite.cz (dále jen "uživatel"). Používáním služeb uživatel vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami a souhlasí že se jimi bude při využívání služby řídit. Tyto podmínky se řídí právním řádem České Republiky a i uživatelé, jenž nejsou občany České Republiky jsou povinni využívat služby výhradně v souladu s právním řádem České Republiky.

Provozovatel:


Provozovatel je oprávněn kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit Server, jakož i poskytované Služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění Uživatele. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv případné škody vzniklé uživateli ztrátou dat uložených v rámci služby či nemožností službu využívat. Provozovatel neposkytuje uživateli žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti služeb serveru. Provozovatel nezaručuje, že služby budou nepřetržitě (24/7) dostupné nebo budou po celou dobu dostupnosti plně funkční. Taktéž nezaručuje že veškerý uživatelský obsah bude vždy dostupný, úplný a nepoškozený. Provozovatel je oprávněn bez náhrady zablokovat či zrušit účet uživatele, který využívá službu v rozporu s těmito podmínkami.

Práva a povinosti:


Uživatel je povinen uvádět při registraci pravdivé, aktuální a úplné údaje identifikující jej jako Uživatele a musí se jednat o funkční kontakty, jenž může provozovatel využít ke komunikaci s uživatelem. Pakliže Provozovatel zjistí, že údaje nejsou pravdivé, vyhrazuje si právo zablokovat či zrušit uživatelský účet takovéhoto Uživatele. Uživatel se zavazuje že nebude službu využívat k žádným činnostem, které by byly v rozporu s dobrými mravy a zvyklostmi nebo byly jakkoliv jinak v rozporu s obecně závaznými právními přepisy či mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká Republika vázána. Uživatel není oprávněn využívat službu k šíření a zpřístupnění dat, jenž by mohly způsobit škodu třetím stranám. Veškerá data, která uživatel v rámci služby uloží na server country.funsite.cz poskytovatele jsou svázána s uživatelským účtem uživatele, zůstávají ve vlastnictví uživatele a provozovatel není oprávněn s nimi nakládat bez předchozího upozornění uživatele. Uživatel odpovídá za všechna data, která pomocí služby uloží na server, provozovatele. Uživatel bere na vědomí že odpovídá za veškeré škody, které svým jednáním způsobí prostřednictvím služby provozovateli nebo třetím stranám. Uživatel není oprávněn využívat službu způsobem který způsobí, či by mohl způsobit provozovateli, jiným uživatelům nebo třetím stranám škodu.

Ochrana údajů:


Veškeré data a záznamy, které uživatelé uloží na server country.funsite.cz jsou svázány účtem uživatele a uživatel sám rozhoduje o jejich přístupnosti dalším osobám.Provozovatel není oprávněn nahraná data uživateli upravovat, má však právo data uživatelů mazat v souladu s výše uvedenými pravidly. Provozovatel se zavazuje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů chránit veškeré údaje uživatele zadané uživatelem do jeho účtu. Ustanovení o ochraně informací se nevztahuje na případné vyžádání si informací státními orgány k takovému kroku oprávněnými zákonem.

Terms of Use country.funsite.cz server:


This document governs the terms of use country.funsite.cz server services (the "Services") and establishes the rights and obligations of both the service country.funsite.cz, so people using the service in any way country.funsite.cz (hereinafter "User"). By using the user expresses agreement with these terms and agree that they will be when you use the service drive. These terms and conditions shall be governed by the laws of the Czech Republic and even users who are not citizens of the Czech Republic are obliged to use the services strictly in accordance with the laws of the Czech Republic.

Operator:


operator is entitled at any time and in any way modify the Server, as well as providing a service, their scope and conditions without prior notice to users. Operator is not responsible for any damage caused by the loss of user data stored within the service, or the inability to use the service. The operator does not give you any guarantees regarding the performance and availability of server services. The operator does not guarantee that services will continuously (24/7) or will be available at all times fully operational availability. It also does not guarantee that any user content will always be available, complete and undamaged. The operator is entitled without compensation block or terminate the account of the user who uses the service in violation of these Terms.

Rights and obligations:

User is obliged to provide when you register is true, current and complete information identifying it as a user must be a functional contacts, which an operator can use to communicate with the user. Unless the operator finds that the information was false, it reserves the right to block or cancel a user account that user. The user undertakes not to use the service for any activities which would be contrary to good morals and customs were in any way or otherwise not in accordance with generally binding legal transcripts or international treaties binding on the Czech Republic. User may not use the service for the dissemination and accessibility of data, which could cause damage to third parties. Any data that the user within the service saves on server country.funsite.cz providers are tied to the user with a user account remains the property of the user and the operator is not entitled to dispose of them without notice. User is responsible for all data using stored on the server operator. User acknowledges that it is responsible for any damage that their actions will cause the operators or through third parties. The user is not authorized to use the service in a way that causes or could cause the operator to other users or third parties damage.

Privacy:


All data and records that users save on server country.funsite.cz are tied to a user account and user alone determines their accessibility to other osobám.Provozovatel not authorized user to edit the recorded data, has the right to delete user data in accordance with the above those rules. The operator agrees to comply with the law on personal data protection to protect all user data entered by the user into his account. The provisions on the protection of information does not apply to any request for information by state authorities to take such a step authorized by law.